Vyhodnocení měření

Výsledky měření Ignis Brunensis

Na této stránce naleznete odborné vyhodnocení měření kvality ovzduší při konání ohňostrojových přehlídek Ignis Brunensis.

Odborná zpráva z měření v roce 2016 zde
Odborná zpráva z měření v roce 2017 zde
Odborná zpráva z měření v roce 2018 zde
Odborná zpráva z měření v roce 2019 zde

 

Vyhodnocení měřící kampaně v Brně-Bohunicích na ul. Lány

19.07.2023

Závěrečnou zprávu z vyhodnocení měření si můžete přečíst zde.

Silvestrovské ohňostroje a jejich vliv na kvalitu ovzduší

3. 1. 2022
Odpalování pyrotechniky má kromě svého atraktivního audiovizuálního efektu také nežádoucí dopady na znečišťování ovzduší.

  • v Brně bylo zvýšení koncentrací částic PM10 a PM2,5 v důsledku odpalování pyrotechniky v rámci novoročních oslav velmi výrazné na řadě stanic a celkově nejvýraznější z posledních až 10 srovnávaných přelomů let.
  • v Praze byly naopak koncentrace částic PM10 i jejich zvýšení kolem půlnoci na nejnižších hodnotách minimálně za posledních 10 let
  • hodnota imisního limitu pro průměrnou 24h koncentraci částic PM10 byla 1. ledna překročena na stanicích Brno-Dětská nemocnice, Olomouc-Hejčín, Zlín a Zlín-ZŠ Kvítková.
  • nejvyšší průměrná koncentrace částic PM10 v prvních šesti hodinách roku 2022 byla pozorována na stanici Brno-Dětská nemocnice, dále na stanicích Brno-Masná, Zlín, Olomouc-Hejčín, Brno-Úvoz, Brno-Arboretum a České Budějovice.
  • nejvyšší maximální koncentrace částic PM10 v prvních šesti hodinách roku 2022 byla pozorována rovněž na stanici Brno-Dětská nemocnice, dále na stanicích Tábor, Brno-Úvoz, Zlín, Brno-Arboretum, České Budějovice, Zlín-ZŠ Kvítková, Olomouc-Hejčín, Brno-Masná a Brno-Výstaviště

Podrobnější informace si můžete přečíst na blogu Českého hydrometeorologického ústavu.

Výsledky měřící kampaně z Líšně a Vinohrad

15. 10. 2021
Na základě opakovaných stížností občanů z městských částí Vilohrady, Líšeň a Židenice se uskutečnilo od 23. dubna do 9. května 2021 měření kvality ovzduší na ul. Masarova (Líšeň) a na ul. Věstonická (Vinohrady).

Měřící kampaň včetně vyhodnocení prováděl Český hydrometeorologický ústav. Statutární město Brno poskytlo k měření svůj monitorovací vůz. Zjišťovaly se i koncentrace znečišťujících látek, které státní imisní monitoring standardně nezajišťuje. Sledovalo zejména znečišťující látky, které mohou ve vybraných lokalitách dosahovat vysokých koncentrací (NO2, PM10 a PM2,5), a současně koncentrace specifických znečišťujících látek z průmyslových činností. Výsledky měření prokázaly, že nedošlo k překročení žádného imisního limitu. Po srovnání s ostatními stanicemi v Brně a blízkém okolí se však ukázalo, že zjištěné hodnoty koncentrací znečišťujících látek se v obou měřených lokalitách obecně pohybují na úrovni městského pozadí a jsou velmi podobné hodnotám na nejméně zatížených lokalitách Brna. Na městských pozaďových stanicích na území Brna není dlouhodobě překračován žádný imisní limit, proto je s ohledem na naměřené hodnoty, srovnání s okolními stanicemi a roční období měřicí kampaně vysoce pravděpodobné, že ani v lokalitách Brno-Masarova a Brno-Věstonická k překračování limitů nedochází.

Lokalita Brno-Masarova vykazovala mírně vyšší koncentrace prachových částic ve srovnání s lokalitou Brno-Věstonická, v případě oxidů dusíku tomu bylo naopak. Také hodnoty koncentrací těžkých kovů s platným imisním limitem pro ochranu zdraví jsou velmi nízké, tak jak je tomu i ve zbytku České republiky.

Při srovnání mediánu hodnot koncentrací kovů ze dní, kdy dotčení hlásili zápach a kdy ne, zachytilo měření vyšší koncentrace při hlášeném zápachu u chromu, hliníku a zinku (Brno-Věstonická) a manganu, hliníku, železa a fosforu (Brno-Masarova). Výše uvedené prvky se v ovzduší často nachází v souvislosti s průmyslovými procesy, spojenými například se zpracováváním kovů, ale také se silniční dopravou.

Z pohledu zákona o ochraně ovzduší nevykazovaly lokality Brno-Masarova a Brno-Věstonická jakkoliv zhoršenou kvalitu ovzduší po stránce překračování imisních limitů či koncentrací látek, které jsou v zákoně o ochraně ovzduší definovány jako znečišťující látky.

Podobné výsledky najdete v odborné zprávě přístupné ZDE.

Vyhodnocení měření na ZŠ Vejrostova v Bystrci

3. 3. 2021
V období od 13. listopadu do 15. prosince proběhlo v areálu ZŠ Vejrostova v Bystrci měření kvality ovzduší.

Z výsledků měření kvality ovzduší v lokalitě Vejrostova se ukázalo, že koncentrace znečišťujících látek v této oblasti v době měření odpovídaly přibližně hodnotám běžně pozorovaným na jiných pozaďových stanicích v Brně, a to zejména u suspendovaných (prachových) částic. U oxidů dusíku, jejichž hlavním zdrojem v Brně je doprava, byly koncentrace ještě přibližně o 20 až 40 % nižší, než byl průměr z pozaďových stanic ve shodné období. To lze vysvětlit především tím, že je tato lokalita na okraji města a doprava zde není tak intenzivní, jako je na některých pozaďových stanicích blíže centru.

Celá odborná zpráva je k dispozici zde.

Výsledky měření kvality ovzduší na náměstí Svobody

3. 3. 2021
V období od 6. do 31. ledna 2021 proběhlo měření kvality ovzduší na Náměstí Svobody v Brně. Tato měřící kampaň navázala na měření, které proběhlo v srpnu roku 2019, aby bylo možné vyhodnotit, jaká je kvalita ovzduší v centru města Brna v odlišném ročním období, kdy se na kvalitě ovzduší projevují odlišné zdroje a odlišné rozptylové podmínky.

Výsledky měřící kampaně na náměstí Svobody ukázaly, že u koncentrací suspendovaných (prachových) částic, byly pozorované hodnoty v průměru podobné ostatním pozaďovým stanicím v Brně.

U oxidu dusičitého byla situace velmi podobná té z letní kampaně v srpnu 2019. Průměrné koncentrace NO2 na náměstí Svobody byly vyšší než na pozaďových stanicích v Brně, avšak zároveň nižší, než jsou průměrné hodnoty ze stanic dopravních. Tento fakt lze vysvětlit tím, že ačkoliv se jedná o pěší zónu, neznamená to, že sem žádná vozidla nezajíždí a dalším důležitým faktorem je velmi špatné provětrávání této lokality vzhledem k husté zástavbě víceméně ze všech směrů.

Největší rozdíl mezi letní kampaní 2019 a zimní kampaní 2021 byly poměrově koncentrace oxidu dusnatého. Oxidu dusnatý vzniká v Brně primárně z dopravy. Je to velmi reaktivní látka, která rychle oxiduje na oxid dusičitý. Vysoké koncentrace NO jsou tedy pouze v blízkosti dopravně zatížených lokalit, na rozdíl od NO2, které se v tomto směru může šířit na větší vzdálenosti. Vysoké koncentrace NO tedy znamenají, že se pravděpodobně jednalo o zdroj někde přímo na náměstí. Hlubší analýza těchto výsledků pak odhalila, že byl průměr zvýšen několika vysokými špičkami během měřicí kampaně, které se vyskytly v různé dny, avšak vždy mezi 8. a 10. hodinou dopoledne. Možným vysvětlením je například vůz zásobování, který mohl v ranních hodinách dovážet zboží, parkovat přímo vedle měřicího vozu a pravděpodobně se zapnutým motorem. Tuto hypotézu podporují i zvýšené koncentrace suspendovaných částic (a CO) ve shodnou dobu.

Podrobná odborná zpráva zde.

6. 9. 2019
Během měsíce srpna realizoval Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna měření kvality ovzduší na náměstí Svobody. Na základě výsledků měření byla zpracována odborná zpráva, kterou si můžete přečíst zde

Brno-Zvonařka - vyhodnocení kvality ovzduší za období 9/2018 - 2/2019

20. 5. 2019
Přibližně od poloviny měsíce září bylo na stanici imisního monitoringu Brno-Zvonařka zaznamenáno výrazné zvýšení koncentrací prachových částic PM10. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v reakci na tuto situaci nechal pro tuto oblast zpracovat vyhodnocení kvality ovzduší za období 9/2018 - 2/2019. Celou odbornou zprávu si můžete přečíst zde

Vyhodnocení měřící kampaně v Brně - Bosonohách

28. 2. 2018
V období od 9.11.2017 do 4.12.2017 probíhalo měření kvality ovzduší v Městské části Brno-Bosonohy na ulici Ostopovická. Výsledky měření si můžete prohlédnout v písemné zprávě zde.

Vývoj znečištění PM10 v Jihomoravském kraji za posledních 20 let

31. 7. 2017
Jaký je vývoj znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v Jihomoravském kraji za poslední 20 let i v porovnání s Vídní si můžete přečíst zde.