Nejčastější dotazy

Pojmem emise označujeme proces vnášení znečišťujících látek do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší. Pojmy imise a také hovorově smog pak vyjadřují stav znečištění ovzduší – množství znečišťujících látek již rozptýlených v ovzduší.
V případě mimořádně znečištěného ovzduší se můžeme setkat s pojmem „smogová situace“, což je zákonem definovaný stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy koncentrace některé ze sledovaných znečišťujících látek překročí zákonem stanovenou prahovou hodnotu.

Mezi základní úkoly referátu ochrany ovzduší OŽP MMB patří:

  • Vyjadřuje se ke stavbám z pohledu ochrany ovzduší.
  • Provozuje stanice měření kvality ovzduší.
  • Zpracovává koncepce ochrany ovzduší města.
  • Projednává přestupky za špatný provoz kotlů.
  • Spravuje webové stránky www.brnenskeovzdusi.cz

Bližší podmínky spalování suchých rostlinných materiálů jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce města Brna č. 12/2020, kterou se stanovují bližší podmínky spalování suchých rostlinných materiálů na území města Brna. Tzv. „pálící dny“ a „pálící hodiny“ jsou pro každou městskou část ve vyhlášce stanoveny individuálně, včetně případného stanovení dalších podmínek, za kterých je spalování povoleno. Na celém území města Brna je vyhláškou zakázáno spalování suchých rostlinných materiálů v neděli a ve státní svátky. Úplný přehled, kdy je možné spalovat najdete zde.

Je možné podat podnět na prošetření dané záležitosti na příslušný orgán ochrany ovzduší – obecní úřad obce s rozšířenou působností (v případě Brna je to Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno). V rámci zachování kladných sousedských vztahů však vždy doporučujeme pokusit se dohodnout se sousedem a upozornit ho na možný protiprávní stav.

Podrobné informace o kotlíkových dotacích naleznete na internetových stránkách Dotačního portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Aktuální informace o vyhlášených dotačních výzvách v rámci kotlíkových dotací rovněž zveřejňujeme na našich internetových stránkách www.brnenskeovzdusi.cz.

Způsobů, jak přispět jako občan k zachování dobré kvality ovzduší ve městě, nebo jejímu zlepšení, je mnoho. V oblasti dopravy je to jednoznačně využívání městské hromadné dopravy či jiného dopravního prostředku bez spalovacího motoru. V oblasti vytápění domácnosti pak využívání zdrojů tepla, které jsou v místě provozu bezemisní (tepelná čerpadla, solární systémy, elektrokotle). Velmi důležitá je také ochrana vzrostlé zeleně ve městě a mnoho dalšího…

Na světě existují tisíce možných typů zdrojů znečišťování ovzduší. Z hlediska původu je můžeme rozdělit na zdroje přírodní (sopečná činnost, rozkladné procesy v přírodě, větrná eroze apod.) a zdroje antropogenní – tedy zdroje spojené s lidskou činností (zdroje tepla pro vytápění, dopravní prostředky, průmysl, zemědělství apod.).

Se svými dotazy, které se týkají kvality ovzduší či ochrany ovzduší, se můžete obracet na zaměstnance Referátu ochrany ovzduší OŽP MMB, kontakty naleznete zde.

Se svými podněty se můžete obracet buď na Českou inspekci životního prostředí nebo na obecní úřad obce s rozšířenou působností (v případě Brna je to Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí). Ve svém podnětu uveďte, ze kterého podniku zápach vychází, charakter zápachu (např. zda jde o chemický zápach, zápach biologického původu apod…) a také co nejpodrobněji popište, zda se zápach opakuje pravidelně, v jakých intervalech a v jaké denní době, případně další důležitá zjištění.

Kompletní informace o závazných stanoviscích vydávaných Odborem životního prostředí naleznete zde.

Stacionární stanice pro měření kvality ovzduší (imisní monitoring) slouží k dlouhodobému sledování kvality ovzduší v dané oblasti. Naměřená data ze všech automatických stanic imisního monitoringu (AIM) jsou předávány do celostátního informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Na území města Brna najdeme jak stanice dopravní (tzn. stanice v blízkosti významných dopravních komunikací), tak i městské pozaďové, které najdeme v klidnějších částech města, ve větší vzdálenosti od významných dopravních tepen. Na území města Brna se nachází 10 AIM, z toho 5 stanic provozuje město Brno, 4 stanice Český hydrometeorologický ústav a 1 stanici Státní zdravotní ústav. Více informací naleznete v sekci Monitoring ovzduší.

Z pohledu ochrany ovzduší je nejpříznivější využití zdrojů tepla, které jsou v místě provozu bezemisní. Mezi tyto zdroje patří např. tepelná čerpadla, elektrokotle nebo systémy využívající solární energie. V případě větších staveb (bytových domů, staveb občanské vybavenosti, komerčních objektů apod.) je na většině území města Brna možné využít připojení na soustavu centrálního zásobování tepelnou energií.

Kromě obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (v případě města Brna je to Magistrát města Brna) vykonávají agendu ochrany ovzduší tyto instituce:

  • Krajské úřady
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Česká inspekce životního prostředí
  • Obecní úřady

Informace o aktuální kvalitě ovzduší z celého území České republiky a spoustu dalších informací (dlouhodobé hodnocení kvality ovzduší, ročenky, zdroje emisí apod.) naleznete na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz pod záložkou „ovzduší“. Pro město Brno byly vytvořeny webové stránky www.brnenskeovzdusi.cz, kde naleznete spoustu informací o kvalitě ovzduší na území města.