Vytápění domácností

Přehled možných způsobů vytápění, se kterými se setkáváme a náš pohled jako dotčeného orgánu na jednotlivé typy

Zdroje tepla pro vytápění domácností můžeme dle jejich vlivu na kvalitu ovzduší rozdělit následovně:

 • Zdroje tepla, které jsou v místě provozu bezemisní

  Jedná se o tepelné zdroje, jejichž samotným provozem nejsou v daném místě produkovány žádné znečišťující látky do ovzduší. Z pohledu ochrany ovzduší je tedy využití těchto tepelných zdrojů velmi příznivé. Typickými zástupci této skupiny tepelných zdrojů jsou např. elektrokotle, elektrické podlahové vytápění, tepelná čerpadla (systémy vzduch-voda, vzduch-vzduch, země-voda), dále kombinované systémy využívající solární energie pro ohřev vody apod.

  Využití těchto zdrojů tepla je z pohledu ochrany ovzduší preferováno. Kromě toho, navzdory vyšší pořizovací ceně zdroje tepla, je možné při jejich správném dimenzování ušetřit nemalé finanční prostředky na vytápění Vaší domácnosti.


 • Soustava centrálního zásobování tepelnou energií

  Na území města se nachází rozsáhlá funkční soustava centrálního zásobování tepelnou energií, kterou je možné využít zejména u větších objektů (bytových domů). Na území města Brna je pomocí této soustavy vytápěno přibližně 40 % všech domácností ve městě. Je pravdou, že teplo je v tomto případě získáváno převážně spalováním paliv ve velkých kotlích na území města Brna (teplárenské provozy – výtopny). Avšak tím, že je teplo vyráběno centrálně a spaliny, které jsou přečištěny vícestupňovými filtry, jsou odváděny do ovzduší pomocí vysokých komínů (např. Výtopna Maloměřice – komín vysoký 217 m), je tento způsob výroby tepla z pohledu ochrany ovzduší příznivý.

  Do Vašeho domu je pak teplo ve formě horké vody dopravováno modernizovanou izolovanou potrubní soustavou a předáváno ve výměníkové stanici do otopné soustavy Vašeho domu.
 • Spalovací zdroje tepla

  Jedná se o tepelné zdroje, u kterých je tepelná energie získávána spalováním různých druhů paliv. V domácnostech se nejčastěji setkáváme se zdroji tepla na spalování zemního plynu (plynové kondenzační kotle) a zdroji na spalování pevných paliv. Podrobný přehled různých typů zdrojů na pevná paliva jsme pro Vás zpracovali zde.

  Lze s jistotou říci, že zdroje tepla spalující zemní plyn jsou z pohledu ochrany ovzduší příznivější než spalovací zdroje na pevná paliva (zejména z důvodu vyšších emisí prachu a karcinogenního benzo(a)pyrenu. V některých případech (zejména v odlehlejších neplynofikovaných oblastech) jsou však tyto zdroje tepla jedním z mála možných ekonomicky přijatelných řešení vytápění.

  Velmi důležitých aspektem je u spalovacích zdrojů na pevná paliva jejich správný provoz (seřízení, přívod vzduchu, atd.), jejich údržba, čištění komína a používání kvalitního paliva.

V neposlední řadě je třeba říci, že volbou zdroje tepla šetrného k venkovnímu ovzduší není problematika ochrany ovzduší zcela vyřešena. U stávajících staveb je zásadní snížení energetické náročnosti objektu. To platí jak z hlediska ekologického, tak i z hlediska ekonomického. Základem by dnes mělo být důkladné kompletní zateplení objektu a instalace kvalitních oken a dveří s výbornými izolačními vlastnostmi.