Kotlíkové dotace

Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji 

Jihomoravský kraj 01.08.2023 v 10.00 h spustil příjem žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji II (Kotlíkové dotace V).

Pro úspěšné podání žádosti je nezbytné mít v počítači instalován Software602 Form Filler, který je volně ke stažení zde

Elektronickou žádost k vyplnění najdete zde (poslední dokument pod nadpisem Dokumenty ke stažení). 

Do 5 pracovních dnů od podání elektronické žádosti je nutné doložit žádost v podobě listinné, a to včetně všech povinných příloh (konkrétně v Krajské výzvě). Rozlišujte přílohy k žádosti a přílohy k finančnímu vypořádání (faktury, doklad o likvidaci apod.), přílohy týkající se finančního vypořádání k žádosti nedokládejte.

Dotace je určena pro domácnosti, pokud:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. 
  • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1.1.2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu). 

Podporována není výměna plynových kotlů, podporován není ani nákup plynových kotlů.

Podmínky pro získání finanční podpory a veškerá související dokumentace je zveřejněna na Dotačním portále Jihomoravského kraje zdeŽádáme žadatele o dotaci, aby se s podmínkami podpory seznámili.

Nejčastější chyby při přípravě a podání žádosti, na co si dát pozor:

  • Fotodokumentace nahrazovaného kotle – požadavky na fotodokumentaci jsou podrobně popsány v kapitole 5 Dotačního programu. Bez doložení odpovídající fotodokumentace nemusí být žádost doporučena ke schválení.
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu nahrazovaného kotle (DKTS) – ověřte si, zda je doklad platný, kompletně a řádně vyplněný a zda byla kontrola provedena a DKTS vystaven odborně způsobilou osobou oprávněnou od konkrétního výrobce.
  • K žádosti dokládejte pouze povinné přílohy žádosti, a to na aktuálních formulářích. Doklady týkající se finančního vypořádání k žádosti nedokládejte (pokud tak učiníte, budete k jejich doložení po podpisu smlouvy vyzváni znovu). Nepoužívejte formuláře z předešlých dotačních programů.
  • Veškerá komunikace v rámci procesu hodnocení bude probíhat přes e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti.

Kontakty

Vaše dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu kotlikove.dotace@jmk.cz.

Kontakty na jednotlivé pracovníky

Ing. Tereza Rosypalová tel.: 541 651 371

e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz

dv. 320

Bc. Renata Nejezchlebová tel.: 541 651 231

e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz

dv. 320

Bc. Lucie Urubková tel.: 541 651 412

e-mail: urubkova.lucie@jmk.cz 

dv. 320

Ing. Jana Slabáková tel.: 541 651 425

e-mail: slabakova.jana@jmk.cz

dv. 321

Bc. Jana Skácelová tel.: 541 651 407

e-mail: skacelova.jana@jmk.cz

dv. 321

Bc. Eva Mollinová tel.: 541 651 223

e-mail: mollinova.eva@jmk.cz 

dv. 321

Osobní konzultace

Osobní konzultace k podání žádosti jsou možné výhradně po předchozí domluvě, a to s dostatečným časovým předstihem. Konzultace jsou možné také e-mailem nebo telefonicky.