Závazná stanoviska

Informace pro stavebníky, k jakým zdrojům vydáváme, k jakému řízení, jak přijímáme žádosti, formulář, co požadujeme k žádosti, jaké máme požadavky na PD (prašnost, popis zdroje).
Odbor životního prostředí vydává k umístění, provedení, užívání stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší závazná stanoviska. Závazné stanovisko pak slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu dle stavebního zákona.
Závazná stanoviska se nevydávají ke stávajícím a bezemisním zdrojům vytápění (např. tepelné čerpadlo, elektrické podlahové vytápění, elektrický přímotop, elektrický kotel…).

K jakým zdrojům vydáváme závazná stanoviska?


Závazná stanoviska vydáváme ke stacionárním zdrojům neuvedeným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o různé typy zdrojů, avšak mezi nejčastější patří například plynové kotle pro vytápění domácností, krby a krbová kamna, malé lakovny, technologie třískového obrábění kovů apod. Zdroje, jejichž jmenovitý tepelný příkon, kapacita či spotřeba materiálu přesáhne hranici stanovenou pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, jsou v gesci krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Jak k nám svou žádost můžete doručit?

Svoji žádost můžete zaslat elektronicky datovou schránkou: a7kbrrn, nebo na email ozp@brno.cz. Žádost také můžete doručit poštou na adresu Magistrátu města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 602 00 Brno nebo osobně na podatelně MMB OŽP v 5. patře, místnost č. 523.

Jakou žádost si podat a kde ji najdete?

Formulář pro podání žádosti o souhrnné nebo závazné stanovisko najdete zde. Formulář žádosti OŽP obsahuje veškeré potřebné náležitosti a jeho vyplnění je rychlé a jednoduché.

Je potřeba k žádosti připojit další dokumenty?

Abychom mohli vaši žádost vyřídit co nejrychleji, je třeba přiložit také následující dokumenty.

  1. Stanoviska k umístění/provedení stavby
    - Projektová dokumentace (průvodní zpráva (A), souhrnná technická zpráva (B), výkresová část (C), příp. technická zpráva (D)).
  2. Stanoviska k užívání stavby

Dokumenty dle požadavků uvedených v závazném stanovisku k umístění/provedení stavby a souhrnné stanovisku OŽP.

  • Plynové kondenzační kotle (nově instalované): zpráva o revizi plynového zařízení, zpráva o revizi spalinové cesty
  • Kotle na tuhá paliva: zpráva o revizi spalinové cesty
  • Krbová zařízení na pevná paliva (nově instalované): zpráva o revizi spalinové cesty
  • Odpady: účetní doklad/potvrzení/ čestné prohlášení o likvidaci odpadu ze stavby
  • Další: např. zápis ze stavebního deníku o ne výskytu chráněných druhů živočichů, odborný posudek ornitologa…

Jaké jsou další požadavky na projektovou dokumentaci?

Z hlediska ochrany ovzduší je velmi důležité, aby byly v projektové dokumentaci dostatečně popsány všechny stacionární zdroje, ke kterým má být ZS vydáváno tzn. základní parametry (u spalovacích zdrojů typ, výkon v kW, u spalovacích zdrojů na pevná paliva také místo pro skladování pevných paliv, u technologických zdrojů pak zejména charakteristika zařízení, projektovaná spotřeba materiálu, spotřeba organických rozpouštědel apod.), umístění zdrojů v objektu.
Důležité je také si uvědomit, že otopná tělesa nejsou zdrojem tepla, tím je např. plynový kondenzační kotel. Otopná tělesa jsou pouze koncovým prvkem.
Pokud dojde v rámci projektové dokumentace ke změnám je třeba tyto změny zřetelně uvést do nové žádosti/průvodního dopisu/barevně odlišit v PD. Není v časových možnostech referentů srovnávat starou a novou verzi dokumentace a změny takto dohledávat.
Dále bude projektová dokumentace obsahovat podmínky pro omezení prašnosti ze stavební činnosti dle rozsahu stavební činnosti. Ministerstvo životního prostředí zpracovalo Metodickou příručku, které činnosti je nutné při realizaci stavby aplikovat k omezení prašnosti.

V případě nedostatečného zpracování požadovaných kapitol může být Projektová dokumentace vrácena k dopracování.