Stavební činnost

Stavebí činnost můžeme vnímat v určitých fázích jako zdroj znečišťování ovzduší, který nemusí být zanedbatelný a podle toho je nutné se této problematice věnovat. V případě, že je stavba většího rozsahu prováděna v blízkosti rezidenčních oblastí, může docházet v některých obdobích lokálně i k překračování denního imisního limitu pro částice PM10, která je stanovena na hodnotě 50 µg.m-3 a za nedodržení limitu je považováno překročení více než 35 dní.

V místě staveb obvykle měření imisí neprobíhá, ale o situaci, kdy byl překročen denní imisní limit pro PM10 jsme se přesvědčili na lokalite Brno-Zvonařka, kde již několik let probíhá rozsáhlá stavební činnost a její vliv na kvalitu ovzduší byl potvrzen odbornou zprávou, kterou pro Jihomoravský kraj zpracoval Český hydrometeorologický ústav.

Víme, že stavební činnost není reálné provádět úplně bezemisně, ale existuje množství opatření, která lze pro eliminaci tohoto nepříznivého vlivu aplikovat a zabránit překračování imisních limitů a znečišťování ovzduší. Tyto opatření zapracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR do Metodického pokynu ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a dalších stavebních činností (zpracovalo MŽP, září 2019). Referát ochrany ovzduší OŽP MMB tyto pokyny přepracoval do zkráceného dokumentu Technická a organizační opatření k omezení prašnosti (zpracoval OŽP MMB, prosinec 2020). Zjednodušeně jsou tyto pravidla zpracována v infografice

Aktuality

Monitoring ovzduší

MS Výstaviště - vliv stavby a přerušení měření

Měřící stanice Výstaviště je v současné době ovlivňována stavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra. 

Přečíst 16. 6. 2023

Brno-Zvonařka - vyhodnocení kvality ovzduší za období 9/2018 - 2/2019

Přibližně od poloviny měsíce září bylo na stanici imisního monitoringu Brno-Zvonařka zaznamenáno výrazné zvýšení koncentrací prachových částic PM10. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v reakci na tuto situaci nechal pro tuto oblast zpracovat vyhodnocení kvality ovzduší za období 9/2018 - 2/2019.

Přečíst 20. 5. 2019