Vyhláška SMB

Vyhláška ke stažení zde

Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz

Datum nabytí účinnosti: 30. 3. 2022

Statutární město Brno

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022,

kterou se zakazuje spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích po dobu smogové situace na území statutárního města Brna

______________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/36. zasedání konaném dne 1. března 2022 pod bodem č.5 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Zákaz spalování pevných paliv po dobu smogové situace

(1) Po dobu trvání smogové situace 1) vyhlášené na území aglomerace Brno při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot stanovených jiným právním předpisem 2) se na celém území statutárního města Brna zakazuje v krbech, kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv. (2) Informace o vyhlášení smogové situace se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Brna a na úřední desce jednotlivých úřadů městských částí. Informace může být rovněž zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

Článek 2
Sankce

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů 3).

Článek 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

JUDr. Markéta Vaňková, v. r.
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátorky města Brna

____________________________
1) § 10 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: „Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.“
2) Příloha č. 6 část 1 a 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení.
3) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.