Smogová situace

Konkrétní doporučení:a) ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví:

 • Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 – 10 a od 16 – 20 hodinou.
 • Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
 • Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3 – 4 x denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech.
 • Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží.

 

b) k snížení produkce znečišťujících látek v budovách i ve venkovním prostředí, aby nedocházelo ke zhoršování situace:

 • Omezte provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, sprejů s hnacími plyny apod.
 • V Brně je v tuto dobu zakázáno používat krbová topeniště a kotle na pevná paliva, pokud má stavba jiný zdroj vytápění.
 • Dále je zakázáno spalovat jakékoliv materiály venku na otevřeném ohni.
 • Nikdy (nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje.
 • Dejte přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek).
 • Nepřetápějte obytné místnosti, resp. zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1 – 2oC oproti obvyklé úrovni.

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

(příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

1. Informativní prahová hodnota pro SO2, NO2 a částice PM10

je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2:

 • překročila hodinová průměrná koncentrace
škodlivina hodnota
SO2 - oxid siřičitý 250 µg.m-3
NO2 - oxid dusičitý 200 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

 • překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
škodlivina hodnota
PM10 – prachové částice 100 µg.m-3

a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod informativní prahovou hodnotu.

2. Regulační prahové hodnoty pro SO2, NO2 a částice PM10

Jsou považovány za překročené v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2:

 • překročila hodinová průměrná koncentrace
škodlivina hodnota
SO2 - oxid siřičitý 500 µg.m-3
NO2 - oxid dusičitý 400 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

 • překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
škodlivina hodnota
PM10 – prachové částice 150 µg.m-3

a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod regulační prahovou hodnotu.

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O3

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3.

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3.

4. Ukončení smogové situace

Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě aspoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi (na dalších 24 hodin) není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 24 hodin takové podmínky opět nastanou.

Aktuality

Zhoršená kvalita ovzduší - prach ze Sahary

Během noci na sobotu se nad území České republiky od západu začalo dostávat velké množství saharského písku, které se v ranních hodinách projevilo i nad Brnem.

Přečíst 30. 3. 2024