Zákonné limity

Platné imisní limity

Platné imisní limity pro škodliviny měřené na stanicích imisního monitoringuv aglomeraci Brno v souladu s přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,

Škodlivina Doba průměrování Hodnota imisního limitu
(µg.m-3)
oxid siřičitý SO2 1 hod
24 hod
 3501)
1252)
prachové částice PM2,5 1 rok 20
prachové částice PM10 24 hod
1 rok
503)
40
oxid dusičitý NO2 1 hod
1 rok
2004)
40
oxid uhelnatý CO max. denní osmihodinový
průměr
10000
troposférický ozón O3 max. denní osmihodinový
klouzavý průměr
1205)


PM2,5 - suspendované prachové částice frakce 2,5 mm
PM10 - suspendované prachové částice frakce 10 mm

Pozn.:
1) nesmí být překročeno více než 24x za kalendářní rok
2) nesmí být překročeno více než 3x za kalendářní rok
3) nesmí být překročeno více než 35x za kalendářní rok
4) nesmí být překročeno více než 18x za kalendářní rok
5) nesmí být překročeno ve více než 25 dnech za kalendářní rok

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

(příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

1. Informativní prahová hodnota pro SO2, NO2 a částice PM10

je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2:

  • překročila hodinová průměrná koncentrace
škodlivina hodnota
SO2 - oxid siřičitý 250 µg.m-3
NO2 - oxid dusičitý 200 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

  • překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
škodlivina hodnota
PM10 – prachové částice 100 µg.m-3

a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod informativní prahovou hodnotu.

2. Regulační prahové hodnoty pro SO2, NO2 a částice PM10

Jsou považovány za překročené v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2:

  • překročila hodinová průměrná koncentrace
škodlivina hodnota
SO2 - oxid siřičitý 500 µg.m-3
NO2 - oxid dusičitý 400 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

  • překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
škodlivina hodnota
PM10 – prachové částice 150 µg.m-3

a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod regulační prahovou hodnotu.

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O3

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3.

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3.

4. Ukončení smogové situace

Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě aspoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi (na dalších 24 hodin) není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 24 hodin takové podmínky opět nastanou.