Historie

Statutární město Brno je druhým největším městem České republiky, moravskou metropolí a centrem regionu jižní Moravy. Počet obyvatel 398 510 (dle výsledků SLBD 2021). Rozkládá se na ploše 230 km2.

Území města je poměrně členité – nadmořská výška 190 – 479 m.n.m., průměrná nadmořská výška je udávána 227 m.n.m.. Historické jádro města leží z části v údolní nivě severních výběžků Dyjsko-svrateckého úvalu. Brněnská vrchovina, která město ze severní strany podkovitě obklopuje, je v západní a severní části města pokračováním Českomoravské vrchoviny. Do severovýchodních oblastí města ze severu zasahuje Drahanská vrchovina a její jižní část CHKO Moravský kras. Centrální a jižní část města se nachází v teplé klimatické oblasti, severní část města spadá do oblasti s mírně teplým klimatem. Terén je konfigurován podél vodních toků do uzavřených kotlin (Bystrcká, Žabovřeská, Pisárecká, Maloměřická), které jsou špatně provětrávány. V jižní části města se údolí otevírají a postupně přechází do roviny otevřené k jihovýchodu. V uzavřených kotlinách se projevuje větší četnost inverzních situací a přízemních mlh, které bývají často násobeny přítomností vodního toku. Na území města převládá severozápadní proudění vzduchu, které je pro rozptyl škodlivin v oblasti příznivější. V chladnější části roku, topném období, však převládá nepříznivý vliv bezvětří nebo jižních a jihovýchodních větrů o malých rychlostech do 2 m.s-1. Teploty vzduchu jsou ovlivněny koncentrací zástavby, reliéfem terénu, především v severní členitější části města, a sklonem k vytváření inverzních situací a přízemních mlh v uzavřených kotlinách a v údolních nivách řek.

Město jako celek leží v mírném srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Maximum srážek leží mimo topnou sezónu, v měsících červnu až srpnu. Další nevýrazné maximum leží v měsících říjnu až listopadu. V hlavních měsících topné sezóny tj. od prosince do března spadne v oblasti v průměru 20 – 22% srážek. Jelikož srážky významně přispívají k likvidaci znečišťujících látek v ovzduší, je rozložení srážek na území města Brna z tohoto hlediska nepříznivé.

Statutární město je centrem školství, zdravotnictví, vědy a výzkumu, ale také průmyslu a dopravy. Na území města se nachází cca 1100 zdrojů znečišťování ovzduší (dříve zařazených do kategorií středních, velkých a zvláště velkých zdrojů) a nespecifikované množství spalovacích zdrojů malých výkonů i ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (dříve tzv. „malých zdrojů“). Statutární město Brno leží na důležité křižovatce tranzitních koridorů silniční i železniční dopravy. Centrální část města, koridory malého i velkého okruhu a některé další komunikace na území města se vyznačují vysokou intenzitou dopravní zátěže – až 50 tis. vozidel/den, na úsecích dálnic v intravilánu města až 70 tis. vozidel/den. Rozvíjí se i letecký provoz na mezinárodním letišti Brno – Tuřany (pravidelné linky do několika destinací + velké množství charterových a příležitostných letů = cca 690 tis. odbavených cestujících).

Území statutárního města Brna je z pohledu kvality ovzduší v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb. vymezeno jako samostatná „Aglomerace Brno'.

Historie imisního monitoringu statutárního města Brna se datuje od r. 1993, kdy vedení města rozhodlo o zřízení sítě monitorovacích stanic kvality ovzduší na území města. V letech 1994 – 1995 probíhal výběr dodavatele systému, v letech 1996 – 1997 byl systém postupně uváděn do provozu. Po zprovoznění systém obsahoval šest stacionárních monitorovacích stanic, mobilní měřící vůz a měřící přívěs za tento vůz. Stacionární stanice i mobilní prostředky od počátku pracují v plně automatizovaném provozu. Data generovaná stacionárními stanicemi jsou předávána on-line pomocí sítě mobilního operátora do centrální laboratoře, kde jsou dále zpracovávána.

Historie měření

Stacionární stanice byly umístěny v lokalitách Černá Pole – Arboretum, Židenice – Svatoplukova, Bohunice – ul. Lány, Brno-střed – Mendlovo nám., Zvonařka a křižovatka ulic Kounicova-Kotlářská.

Měřící vůz i měřící přívěs byly používány občasně pro nárazová měření dle požadavků OŽP MMB a městských částí. V průběhu let došlo k částečné redukci počtu stacionárních stanic. Stanice na Mendlově náměstí byla v roce 1998 přemístěna do areálu VUT v Brně, Fakulta chemická (Purkyňova ul.) a v roce 2008 byla této instituci předána k využívání pro potřeby výuky studentů školy. V roce 2004 došlo, na základě žádosti ředitele Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), k předání stanice na křižovatce ulic Kotlářská-Kounicova této organizaci do správy pobočky Brno. Stanice je dnes součástí systému Automatizovaného imisního monitoringu ČR (AIM ČR) jako stanice ČHMÚ s názvem Brno-Dětská nemocnice.

Mobilní měřící přívěs měří trvale od roku 1998 jako stacionární automatická stanice v lokalitě Brno-Pisárky (parkoviště před IX. bránou BVV) pod označením Brno – Výstaviště. Monitorovací stanice Brno – Arboretum (areál Arboreta Mendelovy univerzity v Brně – Černých Polích, Tř. gen. Píky) byla v roce 2012 na žádost Českého hydrometeorologického ústavu přemístěna v rámci Arboreta Mendelovy univerzity v Brně do nové výhodnější lokality, takže nyní je klasifikována jako monitorovací stanice pozaďová, městská. Brno - Komárov (od r. 2023 přesun kontejneru ze Zvonařky, umístění mezi ul. Svatopetrská a Hodonínská, postavena na podstavci ve výšce 1m nad terénem z důvodu 100 leté vody). Stacionární automatické stanice Svatoplukova (areál kasáren Armády ČR, v roce 2017 posunuta o několik metrů z důvodu výstavby zastávkového zálivu). Stanice Brno - Lány (areál bývalé Střední zemědělské školy na ul. Lány, Bohunice) pracuje stále na svém původním místě.

V průběhu let bylo vybavení některých stanic doplněno o novou měřící techniku nebo došlo ke změně konfigurace měřených veličin:

  • 1998 – měření doplněno o měření O3 – troposférický ozon na stanicích Výstaviště (2002-2018 Zvonařka) a Arboretum
  • 2002 – zahájeno měření PM10 – prachové částice frakce 10 mm
  • 2007 – zahájeno měření PM1 a PM2,5 – prachové částice frakce 1 a 2,5 mm na stanicích Lány (v letech 2007 – 2008 stanice Výstaviště), Svatoplukova, Zvonařka
  • 2012 – ukončeno měření O3 na stanici Arboretum
  • 2013 – provedena obnova vybavení systému imisního monitoringu statutárního města Brna s využitím dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí spočívající ve výměně výpočetní techniky, vybavení stanic (meteostožáry), meteočidel (teplo/vlhkoměry, anemometry) a měřící techniky (analyzátory NO-NO2-NOx, SO2, CO, O3)
  • 2018 - ukončení měření troposférického ozonu (O3) na stanici Brno-Zvonařka
  • 2019 - doplnění stanic imisního monitoringu Brno-Výstaviště a Brno-Arboretum a mobilního měřícího vozu o měření jemných prachových částic PM2,5 a PM1. Na stanici Brno-Arboretum byl systém rozšířen o měření troposférického ozonu (O3)
  • 2023 - ze stanice Zvonařka byl přesunut analyzátor CO na stanici Svatoplukova. Stanice Zvonařka byla zrušena a byla přesunutado Komárova.

Současný stav měřených veličin na automatických stacionárních stanicích

Název staniceTyp měřeníVeličiny
  Komárov škodliviny NO-NO2 -NOx , PM10 , PM2,5 , PM1
meteo tlak, směr a rychlost větru, teplota, vlhkost
  Lány škodliviny SO2 , NO-NO2 -NOx , CO , PM10 , PM2,5 , PM1 , O3
meteo směr a rychlost větru, teplota, vlhkost
  Arboretum škodliviny NO-NO2 -NO , PM10 , PM2,5 , PM1 , O3
meteo směr a rychlost větru, teplota, vlhkost
Svatoplukova škodliviny NO-NO2 -NOx , CO,  PM10 , PM2,5 , PM1
meteo tlak, směr a rychlost větru, teplota, vlhkost
Výstaviště škodliviny NO-NO2 -NOx , PM10 , PM2,5 , PM1
meteo tlak, směr a rychlost větru, teplota, vlhkost
Měřící vůz škodliviny SO2 , NO-NO2 -NOx , CO, PM10 , PM2,5 , PM1
meteo tlak, směr a rychlost větru, teplota, vlhkost

Automatické stacionární stanice systému imisního monitoringu statutárního města Brna byly od 1. 1. 2007, po provedeném auditu správcem Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), začleněny do celostátního systému kvality ovzduší Automatizovaného imisního monitoringu ČR. Po následné kontrole všech měřených dat stanic statutárního města Brna správcem ISKO byla data těmito stanicemi generovaná včleněna do tohoto systému zpětně od 1. 1. 2000.

Měřící vůz je stále využíván pro mobilní měření k řešení stížností na kvalitu ovzduší v různých částech města a dle požadavků městských částí.

Měřící vůz

Servisní činnost na stanicích, kalibrace analyzátorů a údržba stanic je prováděna v souladu s MŽP ČR schválenou Příručkou jakosti, která je vypracována pro podmínky imisního monitoringu statutárního města Brna. Společnost SUEZ Facility a.s., Praha, která pro statutární město Brno na základě výběrového řízení zajišťuje smluvně provoz imisního monitoringu a vlastní, v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší, osvědčení MŽP ČR o autorizaci k měření imisí a zároveň je i akreditovanou laboratoří. Plynové analyzátory (SO2, NO-NO2-NOx, CO) jsou ve stanovených intervalech kalibrovány kalibračními plyny ověřenými v akreditované laboratoři ČHMÚ, analyzátory O3, prachoměry a měřidla meteoveličin jsou ve stanovených termínech předávány ke kalibracím a servisním prohlídkám organizacím akreditovaným k této činnosti.

Kvalita měření měřícího vozu je prověřována na souměření mobilních měřících vozů pořádaných Státním zdravotním ústavem v různých městech České republiky. Součástí tohoto souměření je ověření a kalibrace měřících systémů.