Nízkoemisní zóny

Nízkoemisní zóny jsou oblasti (označené dopravním značením), do kterých je omezen vjezd vozidel s horšími emisními parametry. Vyhlášení NEZ má přispět ke snížení znečištění ovzduší regulací dopravního toku v lokalitách, kde jsou lidé nejvíce ohroženi škodlivinami z automobilů. Sekundárním efektem zavedení NEZ může být stimulace majitelů vozidel nesplňujících parametry vjezdu do NEZ k jejich obměně za modernější.

Statutární město Brno, využilo možnosti Státního fondu životního prostředí České republiky a prostřednictvím Národního programu ŽP, si zadalo zpracování „Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území města Brna.“ Studii zpracovává společnost Brněnské komunikace, a.s., jelikož jde především o dopravní modelování, které je doplněno modelováním imisní situace.

Studie je představována vedení města a městským částem, které budou mít možnost nechat domodelovat případné rozšíření nastavené zóny. Jedná se o nultou variantu, která ještě neprošla jazykovou korekturou a po nezbytných úpravách bude aktualizována.

V tuto chvíli město Brno nízkoemisní zóny nezavádí, pouze prověřuje reálné varianty její možné budoucí podoby.

Průvodní zpráva - dopravní modely

Popsané imisní modely

Prezentace

O dalších podrobnostech budete i nadále informováni.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.