Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší je strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným obecním úřadem a s příslušnou obcí v samostatné působnosti.

Program zlepšování kvality ovzduší se zpracovává v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, přičemž musí obsahovat taková opatření, aby bylo imisních limitů dosaženo co nejdříve. Program zlepšování kvality ovzduší se vyhlašuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Programy zlepšování kvality ovzduší jsou vydávány na dobu neurčitou, aktualizace probíhá podle potřeby, nejméně však jednou za 4 roky.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 24.11.2020 v souladu s § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší) aktualizovaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A (dále jen „PZKO“), který je doplněn dokumentem Podpůrná opatření k aktualizovaným PZKO pro období 2020+. Dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší má statutární město Brno povinnost vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO ve Věstníku MŽP časový plán provádění opatření, které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Časový plán byl schválen Radou města Brna 27.11.2021 a obsahuje 3 opatření vztahující se k lokálním topeništím. 2 vychází přímo z PZKO a poslední je implementací opatření z podpůrných opatření. Ostatní opatření doporučená v Podpůrných opatření jsou již zahrnuta do Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brno 2020.