Akční plán

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 navazuje na původní Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2017, který byl Radou Města Brna schválen v červnu 2017. Jde o koncepční dokument, který obsahuje celkem 19 opatření, která jsou realizovatelná z pozice města nebo městských společností v krátkodobém horizontu (do roku 2024) a jejichž realizace jistou mírou přispěje ke zlepšení kvality ovzduší na území města. Opatření vycházejí z původního Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno, který vydalo Ministerstvo životního prostředí.

Na přípravě Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 se kromě zástupců Odboru životního prostředí podíleli zástupci dalších dotčených odborů Magistrátu města Brna (Odbor dopravy, Odbor investiční) a zástupci dotčených městských společností a organizací (Brněnské komunikace a.s., Teplárny Brno a.s., Dopravní podnik města Brna a.s., Veřejná zeleň města Brna, p.o.).

 

Nový Akční plán zlepšování kvality ovzduší nyní prochází připomínkovým řízením a v nejbližší době se začne připravovat dokumentace SEA, která prověří vliv dokumentu na životní prostředí.