Akční plán

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2023 byl sválen Zastupitelstvem města Brna dne 30.01.2024. Navazuje na původní Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2017, a aktualizovaný Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020, které byly dříve schváleny Radou Města Brna.

Jedná se o koncepční dokument obsahující celkem 36 opatření, která jsou realizovatelná z pozice města nebo městských společností v krátkodobém horizontu (do roku 2028) a jejichž realizace jistou mírou přispěje ke zlepšení kvality ovzduší na území města. Opatření vycházejí z původního Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno, který vydalo Ministerstvo životního prostředí.

 

Jednotlivá opatření jsou rozdělena do 5 kategorií:

A) Opatření pro oblast dopravy

B) Opatření pro oblast teplárenství a energetiky

C) Opatření pro veřejná prostranství, budovy a zeleň

D) Administrativní nástroje a opatření

E) Informační a ostatní nástroje a opatření

 

Na přípravě Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brno 2023 se kromě zástupců Odboru životního prostředí podílela Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Dokument byl po jeho vytvoření konzultován se zástupci všech městských částí, zástupci dotčených odborů Magistrátu města Brna (Odbor dopravy, Odbor strategického rozvoje a spolupráce), zástupci dotčených městských společností a organizací (Brněnské komunikace a.s., Teplárny Brno a.s., Dopravní podnik města Brna a.s., Veřejná zeleň města Brna, p.o., SAKO Brno, a.s.), zástupci neziskový organizací a s Komisí životního prostředí Rady města Brna.