Vyhodnocení měření na ul. Lány

19. 7. 2023

Srovnání naměřených dat z měřícího vozu umístěného na ul. Lány se stacionární stanicí v areálu bývalé zahradnické školy v období od poloviny prosinec 2022 do druhé poloviny května 2023.

Mobilní měřící vůz by umístěn vzdušnou čarou 182 m od stacionární stanice imisního monitoringu Brno-Lány, avšak blíže dopravně zatížené ulici Lány.


S ohledem na délku monitoringu nelze z naměřených hodnot provádět přímé srovnání s imisními limity.


Větrná růžice pro lokalitu v ulici Lány ukázala, že nejčetnější bylo severní proudění, naopak ve směru od severovýchodu byla četnost i rychlost proudění velmi malá, mj. také kvůli překážkám v bezprostředním okolí měřicího místa.


Koncentrace částic PM10 byly v průměru vyšší v lokalitě stanice Brno-Lány ve srovnání s měřicím vozem v ulici Lány. Na stanici Brno-Lány byl také zaznamenán vyšší počet překročení hodnoty 24h imisního limitu pro částice PM10. Na základě vyhodnocení koncentrační růžice a například denního chodu koncentrací lze říci, že tyto vyšší koncentrace v lokalitě stanice Brno-Lány jsou dány dvěma faktory – vlivem nedaleké dálnice D1, která je blíže stanici než měřicímu vozu, a dále také lokálnímu vytápění, které na základě dat bylo významnější v lokalitě stanice Brno-Lány. Frakce menších částic PM2,5 se v tomto směru chová obdobně a průměrné koncentrace částic PM2,5 byly rovněž vyšší v lokalitě stanice Brno-Lány ve srovnání s lokalitou měřicího vozu v ulici Lány.

Zejména v lokalitě stanice Brno-Lány byla zaznamenána epizoda, kdy zejména ve večerních hodinách prudce stoupaly koncentrace částic PM. Jednalo se o období přibližně od 22. 12. 2022 do 4. 1. 2023. Na základě přímého pozorování pracovníků Magistrátu města Brna a na základě denního chodu koncentrací a dalších parametrů bylo zjištěno, že se jednalo o velmi významný a lokální vliv vytápění v kotli na pevná paliva.


V případě oxidů dusíku je situace opačná. Ulice Lány je více vystavena dopravě, protože se měřicí vůz nacházel v relativní blízkosti dopravní komunikace. Hlavním zdrojem emisí oxidů dusíku je v ČR právě doprava. V průměru tedy byly koncentrace NO2 vyšší v lokalitě měřicího vozu v ulici Lány. Data byla dále srovnána se dvěma dopravně nejvytíženějšími stanicemi Brno-Úvoz a Brno-Svatoplukova. Zde je doprava velmi intenzivní a komunikace kapacitně nedostatečné, což znamená, že jsou zde časté kolony. Dle očekávání byly koncentrace oxidu dusičitého v lokalitě měřicího vozu v ulici Lány sice vyšší než v pozaďové předměstské lokalitě stanice Brno-Lány, ale asi o 20 % nižší než u velmi intenzivně dopravně zatížených stanic Brno-Svatoplukova a Brno-Úvoz.


Koncentrace SO2 byly velmi nízké, tak jako je tomu dlouhodobě v celém Brně, ale i České republice. Rozdíly mezi jednotlivými lokalitami jsou s ohledem na absolutní hodnoty těchto koncentrací nevýznamné. Stejně tak byly velmi nízké koncentrace oxidu uhelnatého. Průměrná koncentrace CO v lokalitě měřicího vozu byla prakticky totožná s hodnotami z ulice Lány. Na základě hodnot koncentrací dalších látek lze předpokládat, že v lokalitě stanice Brno-Lány se více projevuje CO z vytápění, v lokalitě ulice Lány z dopravy.


Růžice srovnávající teplotu vzduchu a koncentrace znečišťujících látek jasně potvrzují silnou vazbu kvality ovzduší na meteorologické podmínky. Zejména u obou frakcí PM, NO2, NO a CO byly jasně nejvyšší koncentrace pozorovány při nízkých teplotách vzduchu, což souvisí s vyššími emisemi z některých zdrojů (vytápění, doprava), ale i obecně vyšší četností zhoršených rozptylových podmínek v zimním období.

Celou podrobnou zprávu je možní si přečíst zde.