Zvýšené riziko vzniku požárů

24. 7. 2023

Nedoporučujeme v současné době rozdělávání otevřených ohňů v ohništi z důvodu zvýšeného nebezpečí požáru. V některých místech je toto zakázáno úplně. Opatření JMK bylo zrušeno.

Hejtman Jan Grolich vyhlásil od 11. července 2023 do odvolání na žádost Hasičského záchranného sboru JMK (HZS JHM) pro celé území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a nárůstu počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

V této době je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň

kouřit (s výjimkou elektronických cigaret)

odhazovat hořící nebo doutnající předměty

používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:

lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů

suché travní porosty

plochy zemědělských kultur

sklady sena, slámy a obilovin

další místa, na nichž se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 15:00 11. července 2023.

 

Další podrobnosti HZS JHM.

Text rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ZDE (pdf)