Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Krajský úřad intenzivně řeší situaci ohledně opakovaného zápachu ve východní části města Brna

15. 2. 2022

Řešením problematiky zápachu z činnosti stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v dané lokalitě se krajský úřad intenzivně zabývá, ale určení zdroje zápachu, který se vyskytuje nepravidelně není jednoduché, protože je nutno prokázat příčinnou souvislost mezi provozním stavem daného průmyslového zdroje a výskytem pachové epizody.

Jako zdroj zápachu byla  identifikována linka HWS, kde dochází k odlévání a chlazení odlitků, kdy je při styku tekutého kovu s materiály jader a forem uvolňováno velké množství organických látek, které jsou pak jako nositel pachových vjemů transportovány výduchy nad objekt slévárny. Vzhledem k umístění slévárny jsou pak následně tyto znečišťující látky s pachovým vjemem přenášeny podle charakteru počasí různými směry na základě rychlosti a směru větru a zasahují do obytných zón. Byl zjištěn dosah tohoto efektu až do vzdálenosti 3 km od místa vzniku zápachu.

Evropská ani národní legislativa bohužel nestanovuje emisní limity, emisní faktory ani imisní limity pro pachové látky, a proto je řešení problému obtěžování zápachem z jakéhokoli obdobného provozu velmi obtížné. Referenční materiál nejlepších dostupných technik pro kovárny a slévárny v kapitole pojednávající o snižování zápachu konstatuje, že „není známa zcela účinně ověřená metoda eliminace pachů tvořených slévárnou, která by v současné době byla dostupná. Účinným řešením problému je zajistit dobré větrání a stupeň výměny vzduchu. Ten zajistí, že se emise rychle a účinně rozptýlí do atmosféry.“

Jihomoravský kraj pro zjištění stavu kvality ovzduší v oblastech, ze kterých evidoval nejvíce stížností, nechal na vlastní náklady u brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) provést v měsíci dubnu a květnu 2021 detailní monitoring kvality ovzduší. Z hlediska limitních hodnot nevykazovaly obě měřené lokality jakkoliv zhoršenou kvalitu ovzduší po stránce překračování imisních limitů či koncentrací látek, které jsou v zákoně o ochraně ovzduší definovány jako znečišťující látky (podrobné výsledky v odborné zprávě a tiskové zprávě ZDE).

Krajský úřad na základě přezkumu podmínek provozu a uvedených zjištění zahájil 6. října 2021 správní řízení o změně integrovaného povolení uvedené slévárny, jehož předmětem jsou opatření k nápravě nevyhovujícího stavu, a to včetně technického řešení, které spočívá v úpravě účinnosti vzduchotechniky a zejména navýšení výkonu odsávání identifikovaných problémových výduchů technologie odlévání a chlazení odlitků. Tímto technickým opatřením by mělo dojít k účinnému a bezpečnému rozptylu znečišťujících látek v ovzduší a měly by tak být odstraněny epizodické výviny velkého množství zapáchajících látek, které obtěžují občany v širokém okolí.

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. v uplynulých 3 měsících provedla řadu dílčích oprav a úprav zejména vzduchotechnické části odsávacího potrubí z problémové technologie odlévání a chlazení odlitků. V únoru bude provedeno další měření emisí znečišťujících látek autorizovanou měřící skupinou. Měřením bude prověřeno, jaký efekt na snížení koncentrací emisí tyto úpravy měly a podle těchto výsledků bude dopracován návrh technického řešení  na snížení koncentrací emisí, které slévárna deklaruje provést do konce měsíce června 2022.

Krajský úřad současně zadal zpracování oponentního odborného posudku, který shrne všechna případná rizika s ohledem na množství a charakter emisí znečišťujících látek z daného provozu slévárny na kvalitu ovzduší v dotčené oblasti a na vzdálenost od obytné zástavby. Dále  zhodnotí rizika přímého působení stacionárního zdroje zápachem a prašností a navrhne nové podmínky provozu k eliminaci těchto stavů tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatelstva. Tato opatření navrhne jak technologická, tak provozní. V případě, že je řádný provoz některých takových technologických opatření možné vynutit pomocí nového nebo zpřísněného emisního limitu, navrhne zpracovatel takový emisní limit. Bezpečná úroveň těchto emisních limitů pro kvalitu ovzduší v zájmovém území bude prokázána příspěvkovou rozptylovou studií.

Řízení o změně integrovaného povolení nebylo doposud ukončeno. Krajský úřad předpokládá vydání této změny včetně stanovení nových emisních limitů a nových technických a organizačních podmínek provozu nejpozději do konce měsíce dubna 2022. Snahou krajského úřadu je, aby byla aplikována taková technická řešení a stanoveny takové bezpečné emisní limity daného provozu, které zajistí zlepšení kvality ovzduší v dotčených oblastech co nejdříve.