Kotlíkové dotace V

30. 6. 2023

Příjem žádostí v dotačním programu na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti bude spuštěn 1.8.2023

Jihomoravský kraj vyhlásil 1. krajskou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji II (Kotlíkové dotace V). Jedná se o již druhý dotační program pro nízkopříjmové domácnosti. Dotace je určena pro domácnosti, pokud:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. 
  • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1.1.2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu). 

Podporována není výměna plynových kotlů, podporován není ani nákup plynových kotlů.

Podmínky pro získání finanční podpory a veškerá související dokumentace je zveřejněna na Dotačním portále Jihomoravského kraje zdeŽádáme žadatele o dotaci, aby se s podmínkami podpory seznámili.

Příjem žádostí bude zahájen 01.08.2023 v 10.00 h. V tento den bude také zveřejněn elektronický formulář pro podání žádosti. Aktuálně je zveřejněn pouze vzor žádosti a návod pro její vyplnění.

Osobní konzultace k podání žádosti jsou možné výhradně po předchozí domluvě, a to s dostatečným časovým předstihem. Konzultace jsou možné také e-mailem nebo telefonicky (kontakty jsou uvedeny níže).


Nejčastější chyby při přípravě a podání žádosti, na co si dát pozor:

  • Fotodokumentace nahrazovaného kotle – požadavky na fotodokumentaci jsou podrobně popsány v kapitole 5 Dotačního programu. Bez doložení odpovídající fotodokumentace nemusí být žádost doporučena ke schválení.
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu nahrazovaného kotle (DKTS) – ověřte si, zda je doklad platný, kompletně a řádně vyplněný a zda byla kontrola provedena a DKTS vystaven odborně způsobilou osobou oprávněnou od konkrétního výrobce.
  • K žádosti dokládejte pouze povinné přílohy žádosti, a to na aktuálních formulářích. Doklady týkající se finančního vypořádání k žádosti nedokládejte (pokud tak učiníte, budete k jejich doložení po podpisu smlouvy vyzváni znovu). Nepoužívejte formuláře z předešlých dotačních programů.
  • Veškerá komunikace v rámci procesu hodnocení bude probíhat přes e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti.

 

Průzkum zájmu

Vyplňte jednoduchý dotazník a pomozte zjistit předpokládaný zájem o dotaci.