Kotlíkové dotace III

20. 12. 2021

2. krajská výzva

Poslední šance pro žadatele, kteří nebudou plnit podmínky nového programu - Kotlíkové dotace IV

Dne 20.12.2021 Rada Jihomoravského kraje schválila vyhlášení druhé krajské výzvy v rámci projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III. Do druhé krajské výzvy bude alokováno cca 8 mil. Kč (nevyčerpaný zůstatek z ukončené první krajské výzvy), podpořen tak bude velmi omezený počet žadatelů.

 

Krajská výzva bude vyhlášena 07.01.2022. V tento den ještě nebude možné žádost podat. 

Příjem žádostí v elektronické podobě bude zahájen v pondělí 07.02.2022 v 10.00 hod.

V den vyhlášení krajské výzvy (07.01.2022) najdete na této stránce odkaz na Dotační portál Jihomoravského kraje, kde bude zveřejněna následující dokumentace: 

  • Druhá krajská výzva - zde naleznete základní informace k programu vč. postupu jak žádost o finanční podporu podat.
  • Dotační program - zde naleznete podrobné informace k programu, podmínky pro získání dotace, podmínky pro realizaci i dobu udržitelnosti. 
  • Vzor žádosti a Návod na vyplnění žádosti - zveřejněn bude pouze vzor, formulář pro vyplnění žádosti bude zveřejněn 07.02.2022 v 10 hod. 
  • Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  • Seznam prioritních měst a obcí - seznam měst a obcí, kde se k dotaci přičítá tzv. bonifikace 7.500,00 Kč.
  • Ostatní formuláře - Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, Čestné prohlášení k bankovnímu účtu, Plná moc apod. 

V den a čas spuštění příjmu žádostí (07.02.2022 v 10.00 hod) najdete na Dotačním portále Jihomoravského kraje formulář Žádosti o finanční podporu. Pro vyplnění žádosti je nutné, abyste na svém PC měli nainstalován program Software602 Form Filler, který je ke stažení zde

 

Ostatní dokumentace potřebná pro realizaci projektu (např. Doklad o ekologické likvidaci, formulář Finančního vyúčtování projektu apod.), nikoli však pro podání žádosti, bude zveřejněna na této strácne. Registrační číslo projektu je CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009908

 

Podmínky výzvy budou obdobné jako doposud, tedy nebude vyžadováno doložení příjmu a způsobilost výdajů bude od 15.07.2015. Proto doporučujeme, aby se do této druhé krajské výzvy přihlásili především ti zájemci o dotaci, kteří provedli výměnu zdroje v roce 2020 (a dříve) a tedy nedosáhnou na dotaci v novém programovém období a dále zájemci s vyššími příjmy, kteří taktéž nebudou v novém dotačním programu oprávněnými žadateli.   

 

Kontakty 

 

Vaše dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu kotlikove.dotace@jmk.cz

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky 

 

Ing. Tereza Rosypalová          541 651 371    rosypalova.tereza@jmk.cz
Ing. Silvie Zábranská              541 651 412    zabranska.silvie@jmk.cz
Bc. Renata Nejezchlebová    541 651 231    nejezchlebova.renata@jmk.cz                                            Ing. Tereza Brzobohatá         541 651 407   brzobohata.tereza@jmk.cz

 

Změna úředních dnů a provozní doby Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro veřejnost

 

Pondělí  08.00-17.00 hod        Středa   08.00-17.00 hod

 

V návaznosti na epidemiologickou situaci je preferován kontakt v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem. Mimo úřední dny je možné vyřízení potřebných záležitostí ze strany veřejnosti po předchozí e-mailové či telefonické domluvě s konkrétní úřední osobou na nezbytně nutnou dobu.

 

Od 01.12.2021 se budou pracovnice kotlíkových dotací na pracovišti střídat, případné osobní schůzky tedy doporučujeme vždy (v úřední dny i mimo ně) sjednávat předem (e-mailem či telefonicky).  

 

Konktatní osoby během vánočních svátků 

 

Pondělí    27.12.2021       Ing. Lucie Jirová     541 658 817      jirova.lucie@jmk.cz 

 

Středa     29.12.2021      Bc. Eva Preissová   541 651 223      preissova.eva@jmk.cz 

 

Osobní konzultace 
Pokud máte zájem o osobní konzultaci dohodněte si termín VŽDY předem prostřednictvím kontaktů uvedených výše. 

 

Užitečné odkazy
Seznam registrovaných výrobků a technologií - https://svt2014-2020.sfzp.cz/
Databáze odborně způsobilých osob - https://ipo.mzp.cz/