Akční plán zlepšování kvality ovzduší

30. 1. 2024

Zastupitelstvo města Brna sválilo aktualizovaný Akční plán zlepšování kvality ovzduší na nadcházející roky.

Akční plán byl připravován od konce roku 2022, v průběhu první poloviny roku 2023 probíhala projednávání se zástupci městských částí, městských organizací, dotčených odborů a neziskovými organizacemi. Vzešlé připomínky byly zapracovány do dokumentu a následně byla připravena dokumentace pro posouzení SEA, zda bude dokument dále posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí. Stanovisko, že nebude dokument dále posuzován procesem SEA obdrželo v listopadu 2023.

Aktualizovaný Akční plán zlepšování kvality ovzduší vznikl v souvislosti s projektem "Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna", který je podpořen z Norských fondů – Výzvy 2A Tromso.