Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Projekt CITEAIR

V březnu 2004 byl zahájen projekt Společná informovanost o kvalitě ovzduší v evropských městech (Common Information to European Air - CITEAIR) spolufinancovaný Evropskou unií v rámci  programu INTERREG IIIC.

Jedním z hlavních nástrojů v oblasti informování veřejnosti je interaktivní webová stránka http://www.airqualitynow.eu vytvořená pro zobrazení a srovnání kvality ovzduší v evropských městech.

Aby bylo možno udávat kvalitu ovzduší v evropských městech srovnatelným a srozumitelným způsobem, všechna detailní měření jsou transformována do jednoho relativního údaje: Společného indexu kvality ovzduší (Common Air Quality Index – CAQI). Ke srovnávání na různých časových osách byly vyvinuty tři rozdílné indexy:

-          hodinový index (udávající momentální kvalitu ovzduší podle hodnot, které jsou každou hodinu aktualizovány),

-          denní index (reprezentuje obecnou kvalitu ovzduší pro předchozí den a který je založen na denních hodnotách aktualizovaných jednou denně),

-          roční index (představuje obecnou kvalitu ovzduší během roku ve srovnání s evropskými normami kvality ovzduší. Tento index je založen na srovnání ročních emisních průměrů s ročními emisními limity; aktualizován je jednou ročně).

 

Hodinové a denní společné indexy

Tyto indexy mají 5 úrovní na škále od 0 (velmi nízká) do >100 (velmi vysoká). Jsou založeny na sledování tří škodlivin, které mají v Evropě největší význam: oxidy dusíku (zejména oxid dusičitý - NO2), ozón (O3) a polétavý prach (zejména suspendované částice frakce PM10). Je schopen zahrnout také 2 další škodliviny: oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO2), pokud jsou k dispozici data o těchto dvou plynech.

Výpočet indexu (který automaticky provádí internetová stránka) vychází z většího počtu indexů kvality ovzduší, nacházejících se na nejrůznějších webových stránkách v Evropě i mimo ni a vyjadřuje prahové úrovně EU pro znečištění nebo denní limitní hodnoty tak, jak je jen možné. Aby byla města srovnatelnější a byl eliminován vliv rozdílných monitorovacích sítí, jsou definovány dvě situace:

-          Indexy Pozadí (Background Index), reprezentující obecnou situaci v dané aglomeraci (údaje jsou ze stanic monitorujících městské pozadí)

-          Dopravní indexy (Roadside Index), které reprezentují znečištění ulic s vysokou mírou dopravy (údaje jsou ze stanic monitorujících pouliční situaci).

 

Hodnoty indexů jsou aktualizovány každou hodinu (pro ta města, která hodinová data poskytují), dále jsou poskytovány denní indexy platné pro předchozí den.

Výpočetní tabulka Společného indexu kvality ovzduší

Stupeň
indexu
 Interval Dopravní index Pozaďový index
Hlavní znečišťující látka Přídavná zn. látka Hlavní znečišťující látka Přídavná zn. látka
NO2 PM10 CO NO2 PM10 O3 CO SO2
1 hod 24 hod 1 hod 24 hod
Velmi vysoká >100 >400 >180 >100 >20 000 >400 >180 >100 >240 >20 000 >500
Vysoká 100 400 180 100 20 000 400 180 100 240 20 000 500
76 201 91 51 10 001 201 91 51 181 10 001 301
Střední 75 200 90 50 10 000 200 90 50 180 10 000 300
51 101 51 26 7 501 101 51 26 121 7 501 101
Nízká 50 100 50 25 7 500 100 50 25 120 7 500 100
26 51 26 13 5 001 51 26 13 61 5 001 51
Velmi nízká 25 50 25 12 5 000 50 25 12 60 5 000 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • NO2 , O3 , SO2 : hodinové hodnoty/maximální hodinové hodnoty v μg/m3
  • PM10: hodinové hodnoty/maximální hodinové hodnoty nebo adjustované denní průměry v μg/m3
  • CO: osmihodinové pohyblivé průměry/maximální osmihodinové pohyblivé průměry v μg/m3

 

Společný roční index kvality ovzduší

Společný roční index kvality ovzduší poskytuje obecný přehled o stavu ovzduší v daném městě v průběhu celého roku a to podle evropských norem.

Je taktéž vypočítáván jak pro pozadí, tak pro dopravou zatížené oblasti, avšak v principu je metoda jeho výpočtu odlišná od hodinových a denních indexů. Je prezentován jako vzdálenost k cílovému indexu, přičemž tento cíl je odvozen ze směrnic EU (ročních standardů a cílů kvality ovzduší):

  • Pokud je index vyšší než 1: limitní hodnoty pro jednu nebo více škodlivin jsou překročeny.
  • Pokud je index nižší než 1: limitní hodnoty nejsou v průměru překročeny.

 

Výpočetní tabulka Společného indexu kvality ovzduší

  NO2 PM10 roční průměr PM10 překračování denních průměrů Ozón počet dnů 8-hod. průměry > 120µg/m3 SO2 Benzen  Společný index
Cílová hodnota (µg/m 3 ) 40 40 31 25 20 5  
Cílový index 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

Cílem ročního indexu je více zohlednit dlouhodobé vystavení škodlivinám podle vzdálenosti k cíli stanovenému ročními normami EU. Tyto normy jsou přitom v převážné většině případů propojeny s doporučeními pro ochranu zdraví stanovenými Světovou zdravotnickou organizací.