Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Program zlepšování kvality ovzduší a Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno

 

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 24.11.2020 v souladu s § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší) aktualizovaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A (dále jen „PZKO“), který je doplněn dokumentem Podpůrná opatření k aktualizovaným PZKO pro období 2020+. Dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší má statutární město Brno povinnost vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO ve Věstníku MŽP časový plán provádění opatření, které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Časový plán byl schválen Radou města Brna 27.11.2021 a obsahuje 3 opatření vztahující se k lokálním topeništím. 2 vychází přímo z PZKO a poslední je implementací opatření z podpůrných opatření. Ostatní opatření doporučená v Podpůrných opatření jsou již zahrnuta do Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brno 2020. 

 

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 navazuje na původní Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2017, který byl Radou Města Brna schválen v červnu 2017. Jde o koncepční dokument, který obsahuje celkem 19 opatření, která jsou realizovatelná z pozice města nebo městských společností v krátkodobém horizontu (do roku 2024) a jejichž realizace jistou mírou přispěje ke zlepšení kvality ovzduší na území města. Opatření vycházejí z původního Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno, který vydalo Ministerstvo životního prostředí.

Na přípravě Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 se kromě zástupců Odboru životního prostředí podíleli zástupci dalších dotčených odborů Magistrátu města Brna (Odbor dopravy, Odbor investiční) a zástupci dotčených městských společností a organizací (Brněnské komunikace a.s., Teplárny Brno a.s., Dopravní podnik města Brna a.s., Veřejná zeleň města Brna, p.o.).

 

Nový Akční plán zlepšování kvality ovzduší se začne připravovat v roce 2022.