Zaregistrovat se

cz
 • en
 • de

Legislativa ochrany ovzduší

  1. Legislativa České republiky:
   • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
   • Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší,
   • Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích,
   • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
   • Nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv,
   • Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách,
   • Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno 2020+ (vydalo Ministerstvo životního prostředí, listopad/2020) a odkaz na podpůrná opatření, která představují dobrou praxi při řízení kvality ovzduší z úrovně veřejné samosprávy. 
  2. Předpisy platné na území statutárního města Brna:
   • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění,
   • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.
   • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 4/2022, kterou se zakazuje spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích po dobu smogové situace na území statutárního města Brna.
   • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, 
   • Energetická koncepce statutárního města Brna,
  3. Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 (vydalo Statutární město Brno, červen/2020).