Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 navazuje na původní Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2017, který byl Radou Města Brna schválen v červnu 2017. Jde o koncepční dokument, který obsahuje celkem 19 opatření, která jsou realizovatelná z pozice města nebo městských společností v krátkodobém horizontu (do roku 2024) a jejichž realizace jistou mírou přispěje ke zlepšení kvality ovzduší na území města. Opatření vycházejí z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno, který vydává Ministerstvo životního prostředí.

Kromě iniciativy statutárního města Brna zlepšit kvalitu ovzduší na území města a snížit koncentrace znečišťujících látek pod hranice zákonných imisních limitů vyplývá nutnost vypracování akčního plánu nově také z legislativy. Dle ust. § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší v rámci svých možností tak, aby bylo imisních limitů dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného Programu zlepšování kvality ovzduší ve věstníku Ministerstva životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s městem Brnem a Krajským úřadem Jihomoravského kraje připravuje pro aglomeraci Brno nový Program zlepšování kvality ovzduší, který nahradí ten z roku 2016, který byl pro nekonkrétnost v květnu/2018 z velké části zrušen.

Na přípravě Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brno 2020 se kromě zástupců Odboru životního prostředí podíleli zástupci dalších dotčených odborů Magistrátu města Brna (Odbor dopravy, Odbor investiční) a zástupci dotčených městských společností a organizací (Brněnské komunikace a.s., Teplárny Brno a.s., Dopravní podnik města Brna a.s., Veřejná zeleň města Brna, p.o.).

Akční plán si můžete prohlédnout ZDE